top of page

METROLOGICKÁ CERTIFIKACE

Co potřebujete vědět při uvedení do provozu měřicích přístrojů (MP) na území Celní unie?

Při uvedení do provozu měřicích přístrojů (MP) na území Celní unie musí být předložený:

  • Osvědčení o schválení typu pro jednotlivá měřidla.

  • Osvědčení o prvotním ověření. Pro každé výrobní číslo MP. Prvotní ověření provádí laboratoř akreditovaná v Rusku.

  • Potvrzení o kalibraci. 

 Měřidlo - kontrolní, měřicí a zkušební zařízení k určení hodnoty měřené veličiny. Rozumí se jím etalon, pracovní měřidlo stanovené, pracovní měřidlo nestanovené nebo referenční materiál. 

 Měřidlo - kontrolní, měřicí a zkušební zařízení k určení hodnoty měřené veličiny. Rozumí se jím etalon, pracovní měřidlo stanovené, pracovní měřidlo nestanovené nebo referenční materiál. 

Kalibrace je soubor úkonů, které dávají za určených podmínek závislost mezi hodnotami indikovanými měřicím prostředkem nebo měřicím systémem, nebo hodnotami reprezentovanými mírami nebo referenčním materiálem a mezi příslušnými hodnotami veličiny realizovanými referenčním etalonem.

Kalibrační list – dokument udávající výsledek kalibrace. 

Kalibrace je soubor úkonů, které dávají za určených podmínek závislost mezi hodnotami indikovanými měřicím prostředkem nebo měřicím systémem, nebo hodnotami reprezentovanými mírami nebo referenčním materiálem a mezi příslušnými hodnotami veličiny realizovanými referenčním etalonem.

Potvrzení o kalibraci (Kalibrační list) – dokument udávající výsledek kalibrace. 

Ověřování je soubor úkonů, který potvrzuje, že stanovené měřidlo má metrologické vlastnosti a že odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem i dalších technických předpisů, popř. schválenému typu.

O ověření měřidla vydá metrologický orgán ověřovací list nebo se měřidlo opatří úřední značkou. 

Osvědčení o ověření (Ověřovací list) - dokument, udávající výsledek ověření měřidla, kterým se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Uvádí požadavky a instrukce, které se vztahují k podmínkám ověření, návaznost na státní etalony a dobu platnosti ověření.

Ke stažení
bottom of page