top of page

Působení Technického předpisů 032/2013 se vztahuje na:  

 • nádoby pro kapaliny a plyny s tlakem vyšším než 0,05 MPa;

 • kotle určené k vytváření horké vody, která má teplotu 110 ° C, nebo páry, která má přetlak nad 0,05 MPa;

 • potrubí, která mají maximální přípustný provozní tlak nad 0,05 MPa, jmenovitý průměr větší než 25 mm pro plyny, páry a kapaliny;

 • elementy zařízení (montážní jednotky) s příslušenstvím, které jsou určené pro umístění na zařízení a odolné proti působení tlaku;

 • armatura pro kapaliny a plyny jmenovitým průměrem více než 25 mm a maximální přípustným pracovním tlakem vyšším než 0,05 MPa;

 • zobrazovací a bezpečnostní zařízení;

 • tlakové komory (s výjimkou jednolůžkových zdravotních);

 • přístroje a bezpečnostní vybavení.

Tento Technický předpis celní unii se nevztahuje na:  

 • hlavní potrubí, vnitřní a lokální distribuční potrubí určené pro přepravu zemního plynu, ropy a jiných produktů, kromě zařízení používaného na tlakových regulačních nebo kompresorových stanicích;

 • sítě distribuce a spotřeby plynu;

 • zařízení speciálně konstruovaná pro použití v oblasti jaderné energie, zařízení provozované s radioaktivním prostředí;

 • nádoby pracující pod tlakem vytvořeným v při explozi uvnitř nich v souladu s technologickým postupem nebo při spalování samostatně se množící syntézy vysoké teploty;

 • zařízení speciálně konstruovaná pro použití na mořských a říčních lodě a jiném plovoucím zařízení a
  objektů pro použiti pod vodou;

 • brzdové zařízení železniční dopravy, silniční dopravy a jiných dopravních prostředků;

 • nádoby speciálně konstruované pro použití v letadlech a jiných letounéch;

 • zařízení obranného určení;

 • části strojů, které nejsou nezávislé nádoby (korpus čerpadla nebo turbíny, válce motoru parní, hydraulické, spalovací, kompresory a vzduchové stroje);

 • zdravotní jednolůžkové tlakové komory;

 • zařízení s aerosolovým rozprašovače;

 • pláště vysokonapěťového elektrického zařízení;

 • pláště a kryty součásti přenosových systémů elektrické energie (silových a komunikačních kabelů), které pracují pod přetlakem;

 • zařízení vyráběné (vyrobené) z nekovového flexibilního (pružného) pláště;

 • tlumič hluku při sání nebo výfuku plynu;

 • nádoby nebo sifony pro sycené nápoje.

Certifikace zařízení:

Potvrzení shody zařízení je povinné a je prováděna ve formě vystavení certifikátu nebo prohlášení.

Žádost o vystavení certifikátu může podat výrobce produktů, jeho zplnomocněný zástupce na území celní unie, nebo odběratel produktů.

Certifikát shody se vydává pro sériovou výrobu na dobu 1 až 5 let.

K žádosti o poskytování služeb je třeba přiložit následující dokumenty:

 • požadavky kupujícího k certifikaci (scan části kontraktu nebo technické specifikace týkající se certifikace);

 • odůvodnění bezpečnosti;

 • celní kódy dodávaného zařízení;

 • technický popis zařízení (technický pasport);

 • návod na použití;

 • výsledky pevnostních výpočtů;

 • technologické předpisy a a podrobnosti o technologickém postupu (použitý materiály, polotovary, součásti, svařovací materiály, metody a parametry svařování a metody tepelného zpracování a výsledky nedestruktivního zkoušení);

 • protokoly výrobnich zkoušek pro každe výrobní číslo.

"Odůvodnění bezpečnosti" - dokument obsahující analýzu rizik, stejně jako informace z konstrukční, provozní a technologické dokumentace o minimálních opatření potřebných k zajištění bezpečnosti, který doprovázejí stroje a (nebo) zařízení ve všech fázích životního cyklu, a je doplněny informacemi o výsledcích posouzení rizik během provozní fáze po generální opravě.​

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti v přípravě odůvodnění bezpečnosti.
Doba zpracování dokumentu cca 2-3 týdny.

U nás můžete získat dokumenty shody zařízení požadavkům Technických předpisu celní unie a EAEU.

bottom of page