top of page

ТР СU 012/2011

"O bezpečnosti zařízení pro použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu"

TP CU 012/2011 se vztahuje na elektrická zařízení, včetně Ex-komponentů, a neelektrická zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Zařízení pro použití v Celní unii v prostředí s nebezpečím výbuchu a Ex-komponenty musí mít:

 • prostředky ochrany proti výbuchu uvedené v technické dokumentaci výrobce

 • označení pro prostředí s nebezpečím výbuchu na zařízení a Ex-komponentech.

Speciální označení zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu v EAEU.

 

Rozměry speciálního označení identifikuje výrobce zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Základní rozměr výšky obdélníku by měl být nejméně 10 mm.

Označení elektrického zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu v Evropské unii.

Tento Technický předpis celní unii se nevztahuje na:  

 • lékařské zařízení;

 • zařízení, při provozu kterého vzniká nebezpečí výbuchu pouze z důvodu přítomnosti výbušných materiálů a chemicky nestabilních látek;

 • zařízení pro domácí použití v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu tvořené důvodu neočekávaného úniku topného plynu;

 • osobní ochranné pomůcky;

 • námořní lodě, plavidla vnitrozemské a smíšené (řeka-moře) navigace, mobilní pobřežní plošiny a vrtné plošiny k práci v mořských a vnitrozemských vodách, jiné plavidla, stejně jako použity na nich stroje a zařízení;

 • vozidla veřejných služeb pro přepravu cestujících a zboží letecky, po silnici, železnici nebo vodní dopravou;

 • atomové zbraně výzkumná pracoviště organizací komplexu jaderné obrany, kromě jejich ustavující zařízení umístěného v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Certifikace zařízení:

Potvrzení shody zařízení je povinné a je prováděna ve formě vystavení certifikátu.

Žádost o vystavení certifikátu může podat výrobce produktů, jeho zplnomocněný zástupce na území celní unie, nebo odběratel produktů.

Certifikát shody se vydává pro sériovou výrobu na dobu 1 až 5 let.

K žádosti o poskytování služeb je třeba přiložit následující dokumenty:

 • požadavky kupujícího k certifikaci (scan části kontraktu nebo technické specifikace týkající se certifikace);

 • hodnocení rizik vznícení;

 • celní kódy dodávaného zařízení;

 • technický popis zařízení (technický pasport);

 • návod na použití;

 • certifikáty ATEX jednotlivých součástí a příslušenství;

 • protokoly výrobnich zkoušek pro každe výrobní číslo.

"Hodnocení rizik vznícení" (ignition risk evaluation, risk assessment of non-electrical equipment): postup, který umožňuje zjistit, zda dosažen stanovený úrověn ochrany proti výbuchu (s ohledem na kategorii zařízení).

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti v přípravě hodnocení rizik vznícení.
Doba zpracování dokumentu cca 2-3 týdny.

U nás můžete získat dokumenty shody zařízení požadavkům Technických předpisu celní unie a EAEU.

bottom of page